Nidelv Classic 26 – Osprey

Price - £18000
Nidelv
Osprey
osprey5